بیوسان فارمد

تولید فرآورده های دارویی

تولید فرآورده های دارویی

تحقیق، توسعه و تولید محصولات بیوسیمیلار، واکسن، آنتی بادی های مونوکلونال و داروهای پپتیدی

اعضا هیئت مدیره
سیدمهدی رضایت سرخ آبادی
رئیس هیئت مدیره
مقدم شجاعی نوده
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر