تامین تجهیزات انرژی پراکنده ارسباران آذربایجان

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
صالحه جمعه زاده
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر