تامین تجهیزات انرژی پراکنده ارسباران آذربایجان

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، خراسان رضوی، مشهد
هاشمیه ، خیابان هاشمیه 9 [شهیدصارمی 23/17] ، بلوار هاشمیه [شهیدصارمی 21] ، پلاک 0 ، طبقه همکف

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
صالحه جمعه زاده
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر