تحقیقاتی آزمون کیفیت

تامین و تولید تجهیزات مخابراتی

تامین و تولید تجهیزات مخابراتی

شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت در سال 1371 تاسیس و در جهت توسعه مخابراتی کشور و اجرا و طراحی پروژه های ملی برای توسعه شبکه های مخــابراتی کشور با موضوع فعالیت تحقیقاتی و تولیدی در کلیه زمینه های مهندسی، برقی و الکترونیک بالاخص سیستمهای مخابراتی (طراحی، ساخت و نمونه سازی) شروع به فعالیت نمود.

بازدیدهای اخیر