تحقیق و توسعه دایا دارو

ارائه فرآورده های طب سنتی

ارائه فرآورده های طب سنتی

شرکت تحقیق و توسعه دایا دارو از اعضای مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های طبیعی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با حضور و یا همکاری و مشاوره تعداد زیادی از استادان دانشگاه و پزشکان و داروسازان مخصوصا متخصصان طب ایرانی و داروسازی در طب ایرانی، در زمینه فرآورده های طبیعی، سنتی و گیاهی فعالیت می کند.

اعضا هیئت مدیره
سیدمجید موسوی
مدیر عامل
حسین رضائی زاده
رئیس هیئت مدیره
محمد رضا بید آبادی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر