تریتا فردوس تجارت

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
حافظ امینی
مدیر عامل
مجید باقری
رئیس هیئت مدیره
حافظ امینی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر