تریپ ساز

سامانه انتخاب راهنمای گردشگری با توجه به مقصد مسافرت

سامانه انتخاب راهنمای گردشگری با توجه به مقصد مسافرت

تریپ ساز بستری فراهم کرده است تا مسافرین برای اینکه سفر خوبی را تجربه کنند از راهنمایان متخصص استفاده کنند.

بنیان‌گذاران
مهرداد ناطقی زاده
بنیان‌گذار
مریم صابری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مهرداد ناطقی زاده
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر