تله مدیسین

سامانه پزشکی از راه دور

سامانه پزشکی از راه دور

تله مدیسین به ایجاد پیوند پزشکی با ابزارهای فنآوری اطلاعات در شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت، سیستم ویدئو کنفرانس و سایر ابزارهای پزشکی می پردازد.

بازدیدهای اخیر