تلکوم گستر کیش

فنی مهندسی

فنی مهندسی

شرکت تلکوم گستر کیش در زمینه طراحی و مهندسی مشاوره انتقال فناوری، ارائه خدمات ارزیابی فنی در حوزه الکترونیک و آی تی و مخابرات و تجهیزات پزشکی فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر