توسعه سامانه تسکا

بازرگانی - دیجیتال و سخت افزار

بازرگانی - دیجیتال و سخت افزار

شرکت توسعه سامانه تسکا به واردات و مونتاژ تجهیزان شبکه، ذخیره سازی و پردازش می پردازد. این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی پیام فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر