توسعه سریع کارآفرینی ستارگان - صندوق پژوهش و فناوری توسعه سریع کارآفرینی ستارگان

سرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه گذاری خطرپذیر

صندوق پژوهش و فناوری توسعه سریع کارآفرینی ستارگان در سال 98 با رویکرد اعتماد بر تخصص و توانمندی متخصصان داخلی و با حمایت از فعالین در زیست‌بوم فناورانه کشور فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است.

بازدیدهای اخیر