عکس پروفایل توسعه نوآوری و کارآفرینی اکسیژن

توسعه نوآوری و کارآفرینی اکسیژن (توسعه نوآوری و کارآفرینی اکسیژن)

طراحی، نمونه سازی و تولید بردهای الکترونیکی

عکس پروفایل توسعه نوآوری و کارآفرینی اکسیژن

توسعه نوآوری و کارآفرینی اکسیژن (توسعه نوآوری و کارآفرینی اکسیژن)

طراحی، نمونه سازی و تولید بردهای الکترونیکی

اطلاعات تماس

اکسیژن
رایانامه