تولید و بسته بندی ارغوان گوشت منطقه آزاد چابهار - تولید و بسته بندی ارغوان گوشت منطقه آزاد چابهار

صنایع غذایی

صنایع غذایی

شرکت تولید و بسته بندی ارغوان گوشت منطقه آزاد چابهار در زمینه تولید و بسته بندی انواع گوشت دام سبک و سنگین فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر