تکنوپی

شبکه پرداخت بین کسب و کارها
خدمات مالی: پرداخت

شبکه پرداخت بین کسب و کارها

تکنوپی شبکه پرداخت ببن کسب وکارها و راهکاری است که با قرارگرفتن در فرآیندهای مالی و حقوقی داخلی کسب وکارها، به عنوان ابزار اسناد دریافتنی و پرداختنی بین بنگاهی را تسهیل کرده و جریان مالی مرتبط با آنها را روان‌تر، پیش‌بینی‌پذیرتر و شفاف‌تر خواهد ساخت. این شبکه همچنین فرصتی برای مدیریت نقدینگی بنگاهها در مدیریت زنجیره تامین فراهم آورده و مبنایی برای نوآوری‌های مالی این بخش خواهد بود. تکنوپی با ترکیب سرویس‌های پرداختی فعلی بانک، فرآیند پرداخت و دریافت شرکت‌ها را توسط کارتابلی با امکان همگام‌سازی با سامانه مالی خودشان تسهیل میکند و در ضمن به شرکت­ها در ثبت اسناد تسویه مالی ورودی و خروجی کمک می‌رساند.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
دریافت خدمات شتابدهی
تکنوتجارت
افراک
بازدیدهای اخیر