تیمی

ربات تیم سازی برای کسب و کار های نوپا

ربات تیم سازی برای کسب و کار های نوپا

تیمی یک ربات تلگرام برای تیم سازی کسب و کار های نوپا است.

بازدیدهای اخیر