جمپا

شتابدهنده تخصصی

شتابدهنده تخصصی

شیوه آموزشی مرکز نوآوری دانش آموزی خلاقیت برتر به روش STEM می باشد که تیم های آموزشی متخصص در هر حوزه همراه با آموزش هر رشته، دانش آموزان را با سایر شاخه های علمی ازجمله ریاضی، مهندسی، علوم تجربی و فناوری درگیر میکند و به نوعی آموزش به صورت تلفیقی از دانش های کارآمد و مرتبط می باشد.

اعضا هیئت مدیره
سجاد راستی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر