جنرال مکانیک

پیمانکاری پروژه های عمرانی

پیمانکاری پروژه های عمرانی

شرکت جنرال مکانیک به عنوان پیمانکار، انواع پروژه های عمرانی در حوزه های سد، پل، ساختمان، سازه های صنعتی، تونل، راه آهن، آبرسانی، سازه های دریایی، راه و آزاد راه را انجام می دهد.

اعضا هیئت مدیره
فؤاد خیر
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر