جهاد سبز

اجرای طرحهای منابع طبیعی وجنگلکاری و ایجاد ونگهداری فضای سبز

اجرای طرحهای منابع طبیعی وجنگلکاری و ایجاد ونگهداری فضای سبز

شرکت جهاد سبز به طراحی و اجرای طرحهای مختلف منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و دامداری می پردازد.

بازدیدهای اخیر