خانه امکان

ترویج نوآوری اجتماعی

ترویج نوآوری اجتماعی

ما در خانه‌ی امکان تیمی از انسان‌های مسئول با دغدغه‌ی توسعه‌ی پایدار هستیم که به دنبال آنیم تا از مسیر کارآفرینی اجتماعی، بنگاه و کسب‌وکارهای اجتماعی جهان را به جایی بهتر برای زیستن تبدیل کنیم. با دغدغه‌ی ایجاد تحول در فضای کسب‌وکار و با توجه به ناکارآمدی، پایین بودن بهره‌وری، سودمحوری و نادیده انگاشتن ارزش‌های اصیل انسانی در فضای کسب‌وکارها، ما «خانه‌ی امکان» را ساختیم تا فضایی باشد برای خلق گفتمانی که در آن کسب‌وکارها منشاء تاثیرات مثبتِ اجتماعی و محیط زیستی باشند. بستر این تحول در خانه‌ امکان مدل کسب‌وکارهای اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی است که در آن ضمن در نظر داشتن تاثیرات اجتماعی و محیط زیستی، سودآوری سازمان‌ها نیز در این میان لحاظ می‌شود.

اطلاعات تماس
پشتیبانی
سایت اصلی
رایانامه
افراک
بازدیدهای اخیر