خزر نفت ارس

پتروشیمی

پتروشیمی

خزر نفت ارس در زمینه فرآوری هیدروکربن های سبک و سنگین، تولید قیر فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر