داده پردازی رایان پرسیس شرق

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

رایان پرسیس با هدف ایجاد بستری مناسب در زمینه ارائه راهکارهای یکپارچه فناوری اطلاعات تأسیس گردید.

اعضا هیئت مدیره
آرزو شفایانی
رئیس هیئت مدیره
محمد ابراهیم شفایانی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر