درمان گستر رناپ

تولید فرآورده های زیست فناورانه عمدتا دارویی مبتنی بر فناوری استفاده از رناپ (mRNA)

تولید فرآورده های زیست فناورانه عمدتا دارویی مبتنی بر فناوری استفاده از رناپ (mRNA)

درمان گستر رناپ به تولید فرآورده های زیست فن آورانه‌ی عمدتا دارویی مبتنی بر فناوری استفاده از رناپ (mRNA) می پردازد.

اعضا هیئت مدیره
وحید خدامی ویشته
مدیر عامل
سمیه دهقانی زاده بغداد آباد
عضو هیئت مدیره
رضا معظمی گودرزی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر