دومان صنعت غرب

تولید پوکه آمپول

تولید پوکه آمپول

شرکت دومان صنعت غرب با هدف تولید و تامین بخشی از ظروف بسته بندی دارویی با اخذ مجوز از وزارت صنایع و معدن و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو تاسیس گردید.

بازدیدهای اخیر