دکمه جفتی - مشاورین راهبرد گستر بکتاش

سامانه آنلاین خدمات خانگی و اداری

سامانه آنلاین خدمات خانگی و اداری

دکمه جفتی یک نرم افزار هوشمند جهت ارائه خدمات به عموم مردم می باشد. دکمه جفتی بستری را فراهم کرده است تا همه کسانی که نیاز به خدمت دارند یا خود ارائه کننده خدمات هستند بهم متصل کرده و به اشتغال زایی و در یافت خدمات مطلوب به مردم کمک نماید.

بازدیدهای اخیر