دگر

تمرکز بر ارتقای سلامت روان از طریق روانشناسی و مشاوره آنلاین

تمرکز بر ارتقای سلامت روان از طریق روانشناسی و مشاوره آنلاین

یکی از ابزارها و بسترهای خدمات سلامت روان الکترونیک، ‌مشاوره و آموزش آنلاین است که در واقع نوعی مداخله با هدف بهبود و ارتقای سلامت روان، از طریق اینترنت است. دگر پلتفرمی بر پایه این مفاهیم، برای ارائه خدمات سلامت روان آنلاین از جمله درمان الکترونیک و مشاوره الکترونیک است.

بنیان‌گذاران
محمدجواد پیرامن
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
محمدجواد پیرامن
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر