دیبا پژوهان سبز

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، خمینی شهر
دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز رشد دانشگاه - واحد 218

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
مهدی جعفری
مدیر عامل
محمدجواد حاج رسولیها
رئیس هیئت مدیره
حسن اسدنژاد
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر