دیبا ژن گستر

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه
پخیابان منزه کوی 12 متری عدالت 1 پلاک 10

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اعضا هیئت مدیره
علی مصطفائی
رئیس هیئت مدیره
محسن نیکو رزم
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر