راهکار نوین سیاق

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
یعقوب دولتی
مدیر عامل
داود دولتی
رئیس هیئت مدیره
اکرم موسوی شجاعی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر