راه پرداخت

تولید و ارائه محصولات و خدمات آموزشی حوزه فین تک

تولید و ارائه محصولات و خدمات آموزشی حوزه فین تک

راه پرداخت یک منبع برای دانستن هر چیزی درزمینه فناوری‌های مالی (فین‌تک) است. راه پرداخت به کاربر کمک می‌کند در جریان رویدادها و روندهای فین‌تک ایران و جهان قرار بگیرد.

بازدیدهای اخیر