عکس پروفایل رزین های تبادل یونی
عکس پروفایل رزین های تبادل یونی

معرفی

معرفی حذف فلزات سمی کوچک مانند بور از آب دریا از جمله چالش های اساسی فرآیند های تصفیه آب بشمار می آید. در این میان رزین های تبادل یونی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. ستون های پر شده از رزین های تبادل یونی انتخاب گر معمولا پس از واحد اسمز معکوس قرار می گیرند تا حذف فلزات باقی مانده در جریان تصفیه شده اسمز معکوس را انجام دهند و آب خالص و بدون املاح تولید نمایند. کاربرد ها استفاده در تصفیه خانه های آب شهری استفاده در تصفیه خانه های ساحلی و جزایر استفاده در سختی گیرهای خانگی استفاده در تصفیه خانه های صنعتی

دریافت خدمات شتابدهی