روالش

پلتفرم ارائه اطلاعات جامع (فرآیند، هزینه‌ها، مدارک و ...) در خصوص روال دریافت خدمات اداری

پلتفرم ارائه اطلاعات جامع (فرآیند، هزینه‌ها، مدارک و ...) در خصوص روال دریافت خدمات اداری

رِوالِش یک پلتفرم یکپارچه ارائه اطلاعات در خصوص روال انجام کارهای اداری است که مرحله به مرحله فرآیند دریافت خدمات اداری را تشریح می‌کند. همچنین شرایط دریافت خدمات، مدارک موردنیاز، هزینه‌ها و نکات مهمی که توجه به آن‌ها می‌تواند روند دریافت خدمات را تسهیل کند را ارائه می‌دهد.

بنیان‌گذاران
مهرداد کرمانی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مهرداد کرمانی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر