زیستا

مدیریت و شبکه سازی تولید محصول سالم در کشور

مدیریت و شبکه سازی تولید محصول سالم در کشور

تامین غذای سالم (با حداقل نهاده‌های شیمیایی و ترویج محصولات زیستی) برای آحاد جامعه با ارج نهادن به زحمات کشاورزان از طریق حذف شبکه‌های دلالی و فروش دیجیتال محصولات

بازدیدهای اخیر