زیست اروند فارمد

تولیدکننده فرآورده های دارویی

تولیدکننده فرآورده های دارویی

تولید محصولات دارویی مانند نانوجید ، پگلینو

اعضا هیئت مدیره
هاله حامدی فربا
رئیس هیئت مدیره
ناصر اسلامی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر