زیست اندام یاخته آذربایجان

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
جعفر سلیمانی راد
مدیر عامل
پیمان کیهان ور
مدیر عامل
سویل دلجوان قدرتی
عضو هیئت مدیره
معید دهقانپورفراشاه
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر