زیست اپ - مهر آفرین فردوس

سامانه دیجیتال مدیریت پسماند شهری

سامانه دیجیتال مدیریت پسماند شهری

زیست اپ یک سامانه هوشمند جهت تفکیک زباله ها در منزل است که فعالیت خود را از در سال 1396 آغاز کرده و در حال حاضر در استانهای تهران و اصفهان فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر