زیست سامانه نسل جدید

سامانه جامع خدمات بیوانفورماتیک

سامانه جامع خدمات بیوانفورماتیک

شرکت زیست سامانه نسل جدید اولین سامانه جامع خدمات بیوانفورماتیک در کشور را با نام امیکس داده Omicsdade راه اندازی کرد

اعضا هیئت مدیره
علی سالاری
رئیس هیئت مدیره
فاطمه سالاریان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر