زیست فن صنعت ایرانیان

ساخت فرمانتور و بیوراکتور

ساخت فرمانتور و بیوراکتور

شرکت زیست فن صنعت ایرانیان در خصوص بومی نمودن دانش فنی ساخت فرمانتور و بیوراکتور در مقیاس آزمایشگاهی، نیمه‌صنعتی، صنعتی و تجهیزات بیولوژیک و دارویی براساس رعایت قوانین GMP فعالیت می کند.

اعضا هیئت مدیره
سودابه اشتری
مدیر عامل
شهریار ملاحسینی
رئیس هیئت مدیره
فرنام ملاحسینی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر