سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
شهره آقابابایی
مدیر عامل
محمد اجدانی
مدیر عامل
ابوالقاسم آموزش
رئیس هیئت مدیره
روح اله لهرابیان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر