ستاک - شتابدهنده شریف

شتابدهنده دانشگاه شریف که استارتاپ‌هایی را حمایت می‌کند که حداقل ۵۰% از بنیان‌گذاران آن دانشجو یا فارغ‌التحصیل شریف هستند

شتابدهنده دانشگاه شریف که استارتاپ‌هایی را حمایت می‌کند که حداقل ۵۰% از بنیان‌گذاران آن دانشجو یا فارغ‌التحصیل شریف هستند

شتابدهنده شریف تنها استارتاپ هایی حمایت می کند که بیش از 50 درصد بنیانگذارانش دانشجو یا فارغ التحصیل شریف باشند. ستاک سعی دارد با ایجاد فضای نوآوری و تفکر خلاق در بین دانشجویان و پرورش ایده‌های خلاقانه و کارآفرینانه در دانشگاه و کم کردن ریسک دوره ابتدایی شروع کسب و کار به تجاری سازی ایده‌ها کمک کند.

بنیان‌گذاران
مجید دهبیدی پور
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
حمیدرضا حسینی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر