سرای مدرس - هنر مدیریت فاخر

سامانه مدرسین آموزش های سازمانی

سامانه مدرسین آموزش های سازمانی

سامانه ای جامع و موثر در حوزه آموزش های سازمانی و دربر دارنده بانک اطلاعاتی غنی از مدرسین آموزش های شغلی – سازمانی در تجارب و تخصص های متنوع در سراسر کشور و مجموعه ای از سازمان ها و موسسات آموزشی ملی و فراملی که درصدد تعامل و بهره گیری از خدمات مدرسین می باشند.

بازدیدهای اخیر