سفیر فیلم - نگاه نوین سفیر فیلم

مستندسازی، نمایش های عمومی و شبکه سازی

مستندسازی، نمایش های عمومی و شبکه سازی

این مرکز با تعریف پروژه های تولیدی در قالب فیلم مستند، کار خود را آغاز کرد که با گذشت چند سال از فعالیت آن و با پیشرفت های سازمانی صورت گرفته در حوزه آموزش، تولید، توزیع و بازاریابی، نمایش های عمومی و شبکه سازی، زمینه توسعه آن به «موسسه سفیرفیلم» با قالبهای تصویری متنوع تر ایجاد شد.

بازدیدهای اخیر