سماتک - سامانه های مدیریت و اطلاع رسانی توسعه کارآفرینان

آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی

سامانه های مدیریت و اطلاع رسانی توسعه کارآفرینان با هدف ارائه آموزش های تخصصی و تربیت نیروهای کارآمد در حوزه ICT در سال 1378 تاسیس گردیده است.

بازدیدهای اخیر