شات

مرکز رشد رسانه ای – فرهنگی در علم و صنعت

مرکز رشد رسانه ای – فرهنگی در علم و صنعت

مرکز رشد شات با تمرکز بر سه محور شناسایی، آموزش و تیم سازی به عنوان حلقه ارتباط بین متخصصان و علاقمندان به حوزه نامبرده با یگدیگر و بازار نقش آفرینی خواهد نمود.

بازدیدهای اخیر