شبکه سرمایه گذاران فرشتگان طنین

سرمایه گذاری خطرپذیر بر کسب و کارهای نوپا

سرمایه گذاری خطرپذیر بر کسب و کارهای نوپا

شبکه سرمایه گذاران فرشته طنین به منظور اتصال بهینه بین سرمایه گذاران و طرحهای و استارتاپها و مخترعین شبکه سرمایه گذاران طنین بر اساس سرمایه گذاران شخصی که به آن در ادبیات فن بازاری سرمایه گذاران فرشته گفته میشود راه اندازی شده است. این شبکه بر اساس هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، بهترین انطباق را بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران(طرح یا استارتاپ یا اختراع) برقرار کرده و بهترین گزینه را به طرفین متقاضی پیشنهاد داده و بدین ترتیب محفل امنی برای سرمایه گذاری پیش روی افراد می گذارد.

بازدیدهای اخیر