شتابدهنده تیمی نو - شرکت توسعه اقتصاد آرتان شریف

مأموریت ما ترویج توسعه اقتصادی در حوزه های تحت پوشش کمیته های تخصصی، در سراسر استان خراسان جنوبی است. ما برای شناسایی و تبدیل ایده های کارآفرینی و ظرفیت های بومی به مشاغل پایدار محرک رشد اقتصادی، خدمات الزم را ارائه می دهیم

مأموریت ما ترویج توسعه اقتصادی در حوزه های تحت پوشش کمیته های تخصصی، در سراسر استان خراسان جنوبی است. ما برای شناسایی و تبدیل ایده های کارآفرینی و ظرفیت های بومی به مشاغل پایدار محرک رشد اقتصادی، خدمات الزم را ارائه می دهیم

شتاب‌دهنده تیمی‌نو با هدف تجمیع تمامی اجزای دخیل در فرآیند کارآفرینی، توسعه آن و شناسایی استعدادها و توانمندی های استان خراسان جنوبی شکل گرفته است که بناست تا از طریق برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری رویدادهای کارآفرینانه در کل کشور، کمک، راهنمایی و حمایت از افراد و تیم های علاقه مند به ایجاد کسب و کار، ایجاد ارتباط بین صاحبان ایده و سرمایه گذاران، ایجاد ارتباط با دانشگاه ها و بهره گیری از دانش اساتید و متخصصین این حوزه به منظور به‌کارگیری در بازار، ایجاد ارتباط کارآفرینان و تیم های کسب و کارهای نوپا با مشتریان و بازار، ایجاد ارتباط بین متقاضیان کار و کارآفرینان و همچنین تسهیل روندهای اخذ مجوزهای کسب و کار با کمک گرفتن از نهادهای مربوطه، در جهت توسعه کارآفرینی گام بردارد.

اعضا هیئت مدیره
علی ولی زاده
مرتضی سرزهی
حجت فنودی
بازدیدهای اخیر