شتابدهنده نوآوری تشخیصی

خدمات تجاری‌سازی

خدمات تجاری‌سازی

اعضا هیئت مدیره
وحید یونسی
مدیر عامل
بهروز حاجیان طهرانی
رئیس هیئت مدیره
سعید مقیمی عراقی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر