شتابدهنده هنام فارمد

توسعه فراورده‌های نوین دارویی

توسعه فراورده‌های نوین دارویی

هنام با خلق و کنار هم قرار دادن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش دارویی، به دنبال فرصت همکاری با ایده‌ها، تیم‌ها و شرکت‌های نوآور و نوپا برای ایجاد آینده‌ای متفاوت است.

اعضا هیئت مدیره
حسین سبحانی
رئیس هیئت مدیره
نوید گودرزی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر