عکس پروفایل شتاب کارا تکنولوژی

شتاب کارا تکنولوژی

سرمایه گذاری وشتابدهی

عکس پروفایل شتاب کارا تکنولوژی

شتاب کارا تکنولوژی

سرمایه گذاری وشتابدهی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

ادمین سایت

اعضا هیئت مدیره