شرکت تک ژن زیست

تولیدکننده پروبیوتیک

تولیدکننده پروبیوتیک

تولید انواع محصولات مانند استارترهای لبنی، پروبیوتیک های انسانی (غذایی و مکمل های دارویی)، انواع پروبیوتیک های دام، طیور و آبزیان، فرآورده های بیولوژیک اعم از توکسین بایندر، آنزیم و سایر متابولیت های میکروبی

بازدیدهای اخیر