شمس جاوید اروند - شمس جاوید اروند

پتروشیمی، پایین دستی، بازرگانی

پتروشیمی، پایین دستی، بازرگانی

شرکت شمس جاوید اروند به تولید گرانول و واردات مواد شیمیایی می پردازد.

بازدیدهای اخیر