شیمی دارویی هیوا فارمد

تولید فرآورده های دارویی

تولید فرآورده های دارویی

تحقیق و توسعه، تولید،، صادرات، واردات، مشاوره و بازاریابی انواع مواد اولیه دارویی شامل مواد موثره ی دارویی ، مواد موثره اصلی و جانبی و کمکی دارویی شیمیایی، گیاهی، بیولوژیک و مکمل های رژیمی و غذایی ، حدواسط های دارویی، شیمیایی، گیاهی، بیوتکنولوژی و مواد جانبی صنعت دارویی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی،

بازدیدهای اخیر